Odbiory i przeglądy elektryczne


Przegląd instalacji elektrycznej  – wymagania odnośnie przeprowadzanych badań, kontroli  i odbiorów instalacji elektrycznych regulują:

Ustawy i rozporządzenia

przegląd elektryczny lista

 1. Ustawa Prawo budowlane [Dz.U.2013.1409]
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, [Dz.U.02.75.690];
 3. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999, [Dz.U. 1999, Nr 74, poz. 836];
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U.2013.492];
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U.03.47.401]
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów[Dz.U.10.109.719]

 


Normy

 1. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Sprawdzanie;
 2. PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe − Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych;
 3. PN-EN 62353:2008 Medyczne urządzenia elektryczne − Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych

Częstość sprawdzania okresowego instalacji określają przepisy, instrukcje obiektów lub zalecenia pokontrolne.

Na przykład zgodnie z ustawą Prawo budowlane obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W przypadku pogorszonych warunków środowiskowych okres badań nie powinien być rzadszy niż 1 w roku.

Warto zwrócić uwagę na obecny system ubezpieczeń, w których duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo instalacji elektrycznych w ubezpieczanych obiektach budowlanych. Firmy ubezpieczeniowe dają duże upusty w przypadku kompleksowej ochrony odgromowej i przeciwpożarowej, do którego systemu zalicza się Główny Wyłącznik Prądu (GWP).


Sprawdź inne nasze usługi!