Pomiary elektryczne


Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

pomiary elektryczne

 1. Ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych
 2. Rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej
 3. Badanie rezystancji izolacji kabli energetycznych
 4. Ochrony za pomocą obwodów SELV, PELV lub separacji elektrycznej
 5. Ochrony przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wyłączenie zasilania
 6. Ochrony uzupełniającej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu (np. badanie wyłączników różnicowoprądowych)
 7. Sprawdzenie biegunowości
 8. Sprawdzenie kolejności faz
 9. Próby funkcjonalne i operacyjne
 10. Spadku napięcia
 11. Instalacji odgromowej
 12. Oświetlenia ogólnego, stanowiskowego i ewakuacyjnego
 13. Badanie ochrony przeciwporażeniowej instalacji powyżej 1kV
 14. Badanie transformatorów rozdzielczych 15/0,4kV

Powyższe pomiary elektryczne wchodzą w zakres odbioru lub przeglądu okresowego obiektów.


Sprawdź inne nasze usługi!