Przeglądy stacji 15/0,4kV


Dokumentacja eksploatacyjna stacji SN/nn powinna obejmować w szczególności:

 1. dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokół odbioru oraz protokoły prób i pomiarów,
 2. schemat ideowy z opisem typów urządzeń i podaniem powiązania z siecią,
 3. dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, w tym dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw,
 4. dokumentację utrzymania budynku stacji,
 5. protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów zarówno urządzeń jak też pomiarów ruchowych (napięć i prądów) prowadzonych podczas eksploatacji stacji,
 6. dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego.

Oględziny stacji SN/nn należy przeprowadzać w terminach:

 1. stacji słupowych – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 2. stacji wnętrzowych – nie rzadziej niż raz w roku.

Oględziny stacji SN/nn powinny być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pracy.


Podczas przeprowadzania oględzin należy sprawdzić w szczególności:

 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
 2. zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy,
 3. zgodność położenia przełączników automatyki z aktualnym układem połączeń stacji,
 4. stan napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,
 5. stan transformatorów, przekładników, ograniczników przepięć i kondensatorów,
 6. gotowość ruchową układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji oraz central telemechaniki,
 7. działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 8. stan i gotowość ruchową łączników i ich napędów,
 9. stan izolatorów i głowic kablowych,
 10. poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach,
 11. stan prostowników oraz stan i stopień naładowania baterii akumulatorów,
 12. stan i działanie instalacji oświetlenia elektrycznego stacji,
 13. aktualny stan liczników rejestrujących zadziałanie wyłączników i układów automatyki łączeniowej,
 14. stan zewnętrzny budynku, drzwi, okien, pomieszczeń, zamknięć, ogrodzeń, fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, oraz otoczenia stacji jak również możliwość dojazdu do stacji,
 15. wizualne sprawdzenie wpływu czynników zewnętrznych (temperatura, wilgotność), śladów obecności gryzoni oraz zanieczyszczenia kurzem,
 16. stan przewodów i ich osprzętu oraz ochrony przeciwporażeniowej,
 17. stan wentylacji i warunki chłodzenia urządzeń,
 18. kompletność dokumentacji i stan sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego określonego w miarę potrzeby w szczegółowej instrukcji danej stacji.

Oględziny stacji SN/nn należy udokumentować w karcie oględzin.


W stacjach SN/nn należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na pięć lat pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obejmujące:

 • Wykonanie pomiarów napięcia na szynach rozdzielnicy i prądów na obwodach nn w stacji,
 • Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia w stacji,
 • Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony instalacji 0,4 kV (pomiar napięcia i impedancji),
 • Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony instalacji powyżej 1kV (pomiar napięcia rażenia).

Realizację wszystkich wyżej wymienionych pomiarów należy łączyć z pomiarami eksploatacyjnymi
i ochrony przeciwporażeniowej w liniach nn przyłączonych do rozdzielnicy stacji (obwody nn wyprowadzone z danej stacji SN/nn).

Z pomiarów przeprowadzonych w stacji SN/nn należy sporządzić protokół!

Terminy i zakresy przeglądów stacji powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu technicznego, w tym zaleceń wynikających z dokumentacji fabrycznej stacji (urządzenia).


Przegląd urządzeń stacji powinien obejmować w szczególności:

 1. oględziny w zakresie określonym powyżej,
 2. pomiary i próby eksploatacyjne,
 3. sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników i ograniczników przepięć,
 4. sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów telemechaniki i sygnalizacji,
 5. sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
 6. sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów uziemiających,
 7. sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
 8. kontrolę skuteczności ochrony od porażeń,
 9. sprawdzenie stanu instalacji stacji,
 10. konserwacje oraz naprawy – zarówno w zakresie stwierdzonych usterek dotyczących urządzeń elektrycznych jak i części budowlanej np. uszczelnienie drobnych przecieków dachu (większe przecieki kwalifikują z reguły stację do wykonania remontu w zakresie pokrycia dachu).

Niezależnie od wykonania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i stacji.

Z przeglądu stacji SN/nn należy sporządzić protokół!


Sprawdź inne nasze usługi!